Financiering

De financiering van de zorg door zorgboerderijen loopt via gemeenten en/of zorgkantoren. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Coöperatie Boer en Zorg vervult voor de aangesloten zorgboeren een belangrijke rol bij de financiering van de zorg in natura (ZIN). Veel gemeenten (individueel of gezamenlijk) hebben voor de zorg in natura zorgboeren gecontracteerd via de Coöperatie Boer en Zorg. De coöperatie regelt voor de zorgboeren de contracten en declareert bij de gemeenten. Voor de jeugd verschilt het per gemeente welke zorg de coöperatie heeft ingekocht. Voor de Wlz sloot de coöperatie contracten voor zorg in natura met de meeste zorgkantoren.

Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Vanuit de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. De gemeente beoordeelt of en welke hulp er nodig is en kent deze toe op maat. Samen met de aanvrager bekijkt de gemeente of er ook ondersteuning mogelijk is vanuit de eigen omgeving. Dit wordt indien nodig aangevuld met inzet van professionele zorg. Hierbij kan het gaan om inzet van huishoudelijke hulp; ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten; begeleiding en dagbesteding; een plaats in een beschermde woonomgeving of opvang in geval van huiselijk geweld. De zorgboerderijen bieden een uitstekende omgeving voor begeleiding en dagbesteding.

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De gemeente bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en het CAK berekent en int deze. De eigen bijdrage kan per gemeente verschillen. [naar boven]

Jeugdwet

De Jeugdwet regelt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Veelal hebben de gemeenten hiervoor wijkteams ingericht. Het idee hierachter is om integraal hulp te bieden en te werken vanuit het concept één gezin één plan. De Jeugdwet gaat over de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

Jongeren hoeven geen eigen bijdrage te betalen. [naar boven]

Wlz (Wet langdurige zorg)

De Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. De wet biedt een basis voor passende zorg zoals de cliënt dat wenst.

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is een Wlz-indicatie nodig. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een indicatie. Voor de uitvoering van Wlz moet u bij de zorgkantoren aankloppen en niet bij de gemeente. Het hangt van uw woonplaats af bij welk zorgkantoor. Raadpleeg daarvoor de lijst op www.zn.nl

Vanaf 18 jaar geldt een eigen bijdrage. Dit loopt via het CAK. [naar boven]

Beschermd Wonen

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Het is voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Deze begeleiding ontvangt u thuis of in een beschermde woonvorm. Beschermd wonen valt onder de Wmo. Coöperatie Boer en Zorg sloot voor Beschermd Wonen contracten af met een aantal centrumgemeenten (afhankelijk van de woonplaats van de cliënt). De subsidie wordt voorafgaand aan een kalenderjaar toegekend.

Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor Beschermd wonen namens de gemeenten. [naar boven]

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

De participatie wet biedt mogelijkheden voor sociale activering of re-integraties op zorgboerderijen. Het UWV bepaalt wie er instroomt in de verschillende regelingen binnen de participatiewet. De gemeente bepaalt wie in aanmerking komt voor beschut werk. [naar boven]